กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

INTERNAL SECURITY OPERATIONS COMMAND