หัวข้อ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จะจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ ๑๐  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลาในการอบรม ๕ สัปดาห์ ๆ ละ ๒ – ๓ วัน รวม ๑๒ วัน...

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย)

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย)

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (รอบแรก)

สง.ปรมน.ทบ. ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (รอบแรก)