รับเรื่องร้องเรียน

กรุณาติดต่อ สำนักจเร กอ.รมน complaint@isoc.go.th โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • ที่อยู่
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลที่ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

กอ.รมน.จะพิจาราณารับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น