การพัฒนาระบบราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561  download
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2560  download

รายงานการประเมินส่วนราชการ

 • รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2560) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2560  download
 • รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559  download
 • รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  download
 • ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ปี 53 – 59  download

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน ธันวาคม 2560  download
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560  download

เอกสารการพัฒนาระบบราชการ กอ.รมน.

 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561  download
 • การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 (PowerPoint Presentation)  download
 • อนุมัติหลักการ จัดทำโครงการส่งเสริมนวัตกรรม กอ.รมน. ปี 2561  download
 • ตารางการแบ่งมอบความรับผิดชอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  download
 • แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ปี 2561  download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน  download
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 download
 • ประชุมชี้แจง: กรอบการตรวจรับรองการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 download
 • รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2560  download
 • การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ปี 2560 ของ กอ.รมน download
 • อนุมัติหลักการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ download
 • “คำขวัญ” ค่านิยมของ กอ.รมน. download

เอกสารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 • เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  download
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการหรือจังหวัด และองค์การมหาชน เกี่ยวกับการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560  download
 • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561  download
 • หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561  download
 • แบบฟอร์มการสมัคร ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  download
 • ระบบราชการ 4.0 (1)  download
 • ระบบราชการ 4.0 (2)  download

โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (Self Certified FL ฉบับที่ 2) download