พ.อ.ยุทธนา  ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.) ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้พะยูงเป็นของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนตาล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท.)...   เมื่อ ๒ เม.ย. ๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พ.อ.ยุทธนา   ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร(ท.)...

Read more >>

การเข้ากราบขอพรจาก ผอ.สนย.กอ.รมน. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
การเข้ากราบขอพรจาก ผอ.สนย.กอ.รมน. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖

  เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๖ พล.ต.จงธนภัทร์   แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(๑)...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค  ๒ ...

Read more >>

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2558

การฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี...

ลธ.รมน./ผอ.รมน.ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องติดตามสถานการณ์ให้เป็นห้องควบคุมผู้บังคับบัญชา
...

พล.อ.อักษรา  เกิดผล เสธ.ทบ./ลธ.รมน....

ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.
ลธ.รมน.ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ศตส.กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พล.อ.อักษรา  เกิดผล...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายทหาร)ได้เชิญหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ฯ
พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...                 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา...

Read more >>

พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

                                พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

ศตส.กอ.รมน.ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกทดสอบแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๙
...

          ศตส.กอ.รมน....

ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559
ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนติดตามสถานการณ์...

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติรองรับภารกิจของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง (ศปป.ส่วนกลาง)
...

พล.ต.จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน....

บทความ สาระน่ารู้

พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน....                     พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. ได้นำข้าราชการ ศตส.กอ.รมน. ลงนามถวายพระพร  ...

Read more >>

พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน.พร้อมข้าราชการ สนย.กอ.รมน.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัย พระบรมมหาราชวัง
พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน.พร้อมข้าราชการ...

                 เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙ พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์ ผอ.สนย.กอ.รมน....

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

                 เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) เปิดเวทีโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)...

                       พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1092385
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
795
5054
1048456
26263
33079
1092385

Your IP: 108.162.219.169
Server Time: 2016-05-27 03:12:15

Text Scroller

 ***************************** 

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

       ********************************

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๕๙ – ๑ เม.ย.๕๙  พ.อ.ชาญ  สิทธิชัย ผอ.ปฏิบัติการข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่การตรวจและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์และ จ.น่าน

       ***********************************

  เมื่อ  ๒๙ มี.ค.๕๙   พล.ต.วินัย คำชุ่ม   ผู้เชี่ยวชาญประจำฝ่ายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังคำชี้แจง/คำแนะนำและฟังบรรยายสรุปจากคณะติดตามประเมินผลฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

         ***********************************

 เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๕๙  พล.ต.บรรพต  พูลเพียร  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยผลการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช  ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ เผย กำชับทุกหน่วยตรวจเข้มความปลอดภัย ทั้งกลางวันกลางคืน และแหล่งซุกซ่อนอาวุธผู้ก่อเหตุ ชี้ ต้องเร่งรัดคดีความมั่นคงสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้า

         ************************************

 เมื่อ ๑ เม.ย.๕๙ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีงานเทศน์มหาชาติเวสสันตชาดก และการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เม.ย.๕๙ ณ อุโบสถ วัดมิ่งเมือง    อ.เมือง จังหวัดน่าน  มีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็น พระภิกษุและสามเณร  รวม ๑๖๘ รูป

           *************************************

  เมื่อ ๒  เม.ย.๕๙  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๑ ส่วนแยก ๓  จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน  ม.๓  บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด   เข้าตรวจยึดไม้พยุง จำนวน ๒๐ ท่อน  ในพื้นที่  ม.๓ บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด  ในขณะเข้าทำการตรวจยึด ไม่พบผู้กระทำความผิด

         ************************************

 เมื่อ ๓ เม.ย.๕๙    เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ  บูรณาการร่วมทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน ๑๘ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๐๓ ลบ.ม. โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณป่าทิศใต้ บ.ห้วยจันทร์         ต.ห้วยจันทร์ฯ   ด้านทิศตะวันตก/ทิศเหนือพนมดงรัก  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” ท้องที่   ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญฯ  บริเวณพิกัด VB.๓๐๗๐๒๑   สำหรับไม้พะยูงของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าศรีสะเกษ ที่ ๓  ต.กันทรอม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ และนำเรื่องราวกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ************************************

 

 

 

 

 

 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5