หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔  หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน ๑๔ หน่วย ขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ หน่วยงานราชการของรัฐบาลรวมจำนวน  ๑๔   หน่วย  ขอมอบของขวัญปีใหม่  ๒๕๕๘ ...

Read more >>

พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.)เป็นประธานโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความมั่นคง สนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม....

                      เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ม.ค.๕๖ นายชัยโรจน์  มีแดง ผวจ.นว./ผอ.รมน. จังหวัด น.ว....

พล.ต.สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น
พล.ต.สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(๒)...

                          พล.ต.สุรพจน์  พงษ์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.(๒)...

การตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชาติ ประจำปี๒๕๕๙
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชาติ ประจำปี๒๕๕๙ ณ...

Read more >>

ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒
ศตส.กอ.รมน.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

พล.ต.สมชาย  พวงจันทร์ หน.สตส.ศตส.กอ.รมน.และคณะตรวจ ติดตาม...

การประชุม ข้อพิจารณา และสั่งการ

สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สนย.กอ.รมน. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง ๖๓ หน่วยงาน ...               เมื่อ ๑๕ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ สนย.กอ.รมน.เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคง  ๖๓  หน่วยงาน...

Read more >>

 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายทหาร)ได้เชิญหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ฯ
พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...

                พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...

พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

                                พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒...

ศตส.กอ.รมน.ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกทดสอบแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๙
...

          ศตส.กอ.รมน....

ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559
ศตส.กอ.รมน.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2559

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่วนติดตามสถานการณ์...

บทความ สาระน่ารู้

พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.) พร้อมกำลังพลเปิดเวทีโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท.)...

                  เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๙ พ.อ.เอกธนา เสนานนท์...

พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) ประจำปี ๒๕๕๙
พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.)...

                       เมื่อ ๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี...

พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.)เป็นประธานโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความมั่นคง สนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม....

                      เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์...

ตัวชี้วัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ชุด ชพส.)

• จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๑๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ
• มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหมู่บ้านเป้าหมายจากส่วนราชการอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
• มีการเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านระดับ ก ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย
• จัดตั้งตำบลเข้มแข็งในเขตอำเภอชายแดน อย่างน้อย อำเภอละ ๑ ตำบล
• มีองค์กรชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยชุมชนเอง
• ผู้ที่เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ไม่หวนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป
• ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น
• การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในและระหว่างหมู่บ้าน ลดลง และมีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไปในที่สุด
• จัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาคประชาชน ในการรายงานด้านการข่าวของยาเสพติดและอื่นๆ

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

โฆษณา โครงการคิดอย่างยั่งยืน สติ+เหตุผล=ภูมิคุ้มกัน

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1126702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
314
965
314
1086282
28889
31691
1126702

Your IP: 108.162.219.180
Server Time: 2016-06-26 11:36:30

Text Scroller

 ***************************** 

“... ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ )

         *****************************    

“... การที่จะทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อน จากความเพียรแล้ว ยากที่จะสำเร็จทันเวลาได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ )

         *****************************  

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น ...” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

       ********************************

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐) 

       ******************************** 

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  "...คนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผุ้อื่นน้อย ถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.." (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)                                   

     ******************************* 

“...การที่จะช่วยชาติบ้านเมืองนั้นมีหลายทาง แต่ทางที่ดีที่สุดโดยแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตนเองด้้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ทำให้กิจการต่างๆ ทุกด้านดำเนินไปด้วยดีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ ...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ )                                   

     ******************************* 

“...ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตน หรือตามหน้าที่ตนอย่างเต็มที่อย่างเสียสละ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น ก็เป็นสิ่งเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัว...” (พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ )                                    

     ******************************* 

“...อันการทำงานนั้นกล่าวโดยสรุป ขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือความสามารถในการใช้วิชาการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งกับความสามารถในการสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในวงงานเดียวกัน หรือต่างวงงานกันอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้จะต้องมี และดำเนินควบคู่กันไป...” (พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ )                                     

     *******************************

 

 

 

 

 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5