ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

643566
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
425
591
3030
602948
3030
24589
643566

Your IP: 54.144.210.245
Server Time: 2015-03-06 17:59:58

Text Scroller

 ********************************* 

       “...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)

********************************* 

       “...การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒)

********************************* 

       “...ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่   คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ    ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถ       ด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑)

********************************* 

      เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘   พลตรีนพวงศ์  สุรวิชัย    รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์   สุวรรณรัตน์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และ  ภาคประชาชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี  ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี

********************************* 

       เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของบริจาค “ธารน้ำใจ สู่ 3 จชต.” แก่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งสิ่งของบริจาคตามโครงการดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่

********************************* 

      เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๘ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี (ศปป.๔ กอ.รมน.สวนรื่น) นำทีมเจ้าหน้าที่ยึดไม้แปรรูปหวงห้ามเกือบ ๒๐๐ แผ่น   ถูกเคลื่อนย้ายซุกป่าปากทางเข้าที่พักสงฆ์“สมีเกษม” หรือนายเกษม ดวงแพงมาต อดีตพระเกษม  อาจิณณสีโล

********************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตรัง เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทย หัวใจเดียวกั

********************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน   จังหวัดยะลา   จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์  ลดความขัดแย้ง    อันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ ๒  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

********************************* 

       เมื่อ  ๒๓ ก.พ.๕๘  ตำรวจ สภ.พบพระ ได้รับแจ้ง เกิดเหตุไฟไหม้ ที่บ้านเลขที่ ๑๖๖/๒ หมู่ ๓ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ของนายอินแสง ยาสกุล อายุ 55 ปี ภายหลังจากควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้ว พบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้สักสองชั้น ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง  นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งนายอินแสงใส่กรอบติดไว้ที่ฝาบ้านเพื่อบูชานั้น ถูกไฟไหม้เพียงเล็กน้อยบริเวณขอบรูปเท่านั้น ในส่วนของพระพักตร์ยังอยู่ปกติ สร้างความอัศจรรย์ใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก...ขอพระองค์ทรงพระเจริญพุทธเจ้าข้า      ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม...

********************************* 

    ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5