ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

848549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
668
582
1838
808055
12240
30276
848549

Your IP: 173.245.54.146
Server Time: 2015-10-13 23:39:51

Text Scroller

 ***************************** 

     “...งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ   มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ  ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น  ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ๑๐ ก.ค.๒๕๓๖)

  ******************************

     “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น  ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น  ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก   เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิด      ความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง  โต้เถียง  เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันพฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค.๒๕๔๑)

******************************

   “...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

    ******************************

    เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สำหรับประชาชน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ที่ ศาลาอเนกประสงค์ อบต. ห้วยยางโทน  

    ********************************

     เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” บริเวณห้องประชุม URU HOME มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

*******************************

      เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๕๘   ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ปลูกป่าต้นน้ำ สายใยรัก” เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   รวมถึงเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี  ของประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติศาสนา พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้า มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  ๕๐๐ คน

      ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายศรีศักดิ์ แจ่มขำ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีความคิดฯ มีนักศึกษา และคณะครู อาจารย์ จำนวน ๑๐๐ คน 

    ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ณ ห้องประชุมร้านต้นอ้อลาบเป็ด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โดย พ.ต.ทรงพล คำภู รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน/หน.ชุดครูฝึก พร้อมชุดครูฝึกของ กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากแกนนำกลุ่มการเมืองในพื้นที่ โดยมีกลุ่มแกนนำทางการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างความเข้มแข็งในปฏิรูปสังคม จำนวน ๕๐ คน

  ******************************** 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5