ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

683748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
494
1084
647123
17484
25728
683748

Your IP: 54.167.159.151
Server Time: 2015-04-28 05:07:41

Text Scroller

 ****************************** 

       “...บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้  ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกัน ทุกเมื่อ  ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด  บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ๓ ธ.ค.๒๕๒๒ ณ  ลานพระราชวังดุสิต )

 *******************************

        “...ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร  ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น...”        (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิ.ย.๒๕๑๔ )

*******************************

       “...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดย ไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม  ๒๖ ก.ค.๒๕๓๔ )

********************************

       เมื่อ ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๘  พล.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่มี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการก่อสร้างโรงเรียนทดแทนที่ถูกเผาในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอมายอ มีความคืบหน้าไปมาก  ส่วนความคืนหน้าการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ชำรุด ๓๗  เส้นทาง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว ๕ เส้นทาง โดยผลการปฏิบัติในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๙ แล้ว

     ********************************

      เมื่อ ๔  เม.ย. ๕๘  กอ.รมน.ตรัง เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันที่เทศบาลตำบลห้วยยอด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแนวคิดตามกรอบปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน เสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตนต่อส่วนรวมและสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ ๒ และ ๓ ตามลำดับ คือ การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์   มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน

*******************************

          เมื่อ ๙  เม.ย. ๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘    โดยมีพลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔      เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก    ความสามัคคี  มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน

 ******************************* 

     เมื่อ  ๑๐  เม.ย.๕๘   พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำทีมวิทยากร ลงพื้นที่ในเวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ.อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๖ คน ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  ******************************* 

     เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๘   ร.อ.บรรจบ เมืองมูล หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) ที่ ๓๒๑๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๓ ส่วนแยก ๒ ได้นำเจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุลูกเห็บถล่มในหลายพื้นที่ใน จ.เชียงราย โดยคณะได้นำการช่วยเหลือไปยัง ม.๙  ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

******************************* 

       เมื่อ  ๑๔  เม.ย. ๕๘ พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญและ       รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่  เสริมสร้างความรัก ความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีความสุข  ที่ วัดหัวควน ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมกว่า ๓๐๐ คน ในพื้นที่ ๖ ตำบล ของอำเภอรามัน

                    *******************************                       

                                                           ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5