ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1094971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
613
1066
613
1055914
28849
33079
1094971

Your IP: 173.245.52.161
Server Time: 2016-05-29 18:21:03

Text Scroller

 ***************************** 

“... ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

         *****************************  

“... ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้ ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐)

       ********************************

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกัน ...” (พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ )

     *******************************

  เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๕๙ – ๑ เม.ย.๕๙  พ.อ.ชาญ  สิทธิชัย ผอ.ปฏิบัติการข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ลงพื้นที่การตรวจและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์และ จ.น่าน

       ***********************************

  เมื่อ  ๒๙ มี.ค.๕๙   พล.ต.วินัย คำชุ่ม   ผู้เชี่ยวชาญประจำฝ่ายศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังคำชี้แจง/คำแนะนำและฟังบรรยายสรุปจากคณะติดตามประเมินผลฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

         ***********************************

 เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๕๙  พล.ต.บรรพต  พูลเพียร  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยผลการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช  ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ชายแดนใต้ เผย กำชับทุกหน่วยตรวจเข้มความปลอดภัย ทั้งกลางวันกลางคืน และแหล่งซุกซ่อนอาวุธผู้ก่อเหตุ ชี้ ต้องเร่งรัดคดีความมั่นคงสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้า

         ************************************

 เมื่อ ๑ เม.ย.๕๙ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีงานเทศน์มหาชาติเวสสันตชาดก และการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เม.ย.๕๙ ณ อุโบสถ วัดมิ่งเมือง    อ.เมือง จังหวัดน่าน  มีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็น พระภิกษุและสามเณร  รวม ๑๖๘ รูป

           *************************************

  เมื่อ ๒  เม.ย.๕๙  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค ๑ ส่วนแยก ๓  จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน  ม.๓  บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด   เข้าตรวจยึดไม้พยุง จำนวน ๒๐ ท่อน  ในพื้นที่  ม.๓ บ.ท่ากุ่ม  ต.ท่ากุ่ม  อ.เมืองตราด จ.ตราด  ในขณะเข้าทำการตรวจยึด ไม่พบผู้กระทำความผิด

         ************************************

 เมื่อ ๓ เม.ย.๕๙    เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ  บูรณาการร่วมทำการตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน ๑๘ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๐๓ ลบ.ม. โดยไม่พบตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณป่าทิศใต้ บ.ห้วยจันทร์         ต.ห้วยจันทร์ฯ   ด้านทิศตะวันตก/ทิศเหนือพนมดงรัก  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา” ท้องที่   ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญฯ  บริเวณพิกัด VB.๓๐๗๐๒๑   สำหรับไม้พะยูงของกลางนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าศรีสะเกษ ที่ ๓  ต.กันทรอม  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ และนำเรื่องราวกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขุนหาญ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ************************************

 

 

 

 

 

 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5