ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

615472
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
836
1670
6963
570705
27297
27405
615472

Your IP: 54.87.198.240
Server Time: 2015-01-31 12:25:52

Text Scroller

 *********************************

         “...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่า       ความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙)

*********************************

       “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระ  กันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...”  (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖) 

 ********************************* 

          “...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓)

*********************************    

        เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๘ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมาพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน กำปงตักวาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดข้อนของประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ***********************************        

         มื่อ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘  พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔   เป็นประธานในพิธีส่งมอบความสุข  ให้ประชาชน ที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี   ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา พร้อมทั้งมอบโคขุน พร้อมอุปกรณ์ในการทำอาหารให้กับโค ให้กับเกษตรกรที่จะเป็นโครงการนำร่องจำนวน ๒๖ กลุ่ม ๓๕๐ ราย

***********************************

        เมื่อ ๑๗ ม.ค. ๕๘ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑/ฉก.ร.๗  ร่วมกับฝ่ายปกครอง  อ.เมือง จนท.ตร.สภ.น้ำเพียงดินและหน่วยป้องกันป่าไม้ที่ มส.๑(ม่วงต๊อบ)  ได้เข้าสกัดกั้นการลักลอบไม้แปรรูป  ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด แต่ได้ตรวจยึดไม้สักแปรรูป ขนาดกว้าง ๓๐ นิ้ว ยาว ๖ ศอก หนา ๔ นิ้ว       จำนวน ๙ แผ่น เครื่องปั่นไฟ ๒ เครื่อง พร้อมไม้ปีกจำนวนหนึ่ง     จึงนำของกลางส่ง จนท.ตร.สภ.น้ำเพียงดิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย         

***********************************

           เมื่อ  ๑๗ ม.ค.๕๘ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๓/ฉก. ร.๔ จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ บ.หินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  จ.ตาก จับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เชื้อชาติเมียนมา  ซึ่งเดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพ –  แม่สอด จำนวน ๗ คน  (ช.๕, ญ. ๒) ได้นำตัวส่งให้ ตม.ตาก เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

***********************************

       เมื่อ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘  พลตรี นพวงศ์  สุรวิชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ ที่บริเวณลานจอดรถสวนสิรินธร   ตำบลสุไหงโกลก   อำเภอสุไหงโกลก   จังหวัดนราธิวาส    เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรัฐกลันตัน   ประเทศมาเลเซีย 

***********************************

    เมื่อ ๑๘  ม.ค. ๒๕๕๘ พลโท เลอชัย  มาลีเลิศ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหารในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า   กระทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     เนื่องในวันกองทัพไทย    ที่ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช   ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

********************************* 

กอ.รมน.  พร้อมมอบของขวัญด้วยการส่งความปรารถนาดีโดยการรณรงค์คำขวัญ “ถ้าเมาแล้วขับ อาจหลับไม่ตื่น” เพื่อเป็นการเตือนสติให้กับประชาชนทั่วไป

 

   ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5