ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

701816
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
528
4147
661026
16380
19172
701816

Your IP: 23.23.53.177
Server Time: 2015-05-23 17:15:12

Text Scroller

 ****************************** 

     “...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้ จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า   นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆ กันไปด้วย...” (พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาฯ ๑๐ ก.ค.๒๕๒๓)

 *******************************

      “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง   สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมาก มองไม่เห็นเสาเข็ม และ ลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๒)

*******************************

     “...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ๒๗ ก.พ. ๒๕๓๗)

 *******************************

             ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ชุด “พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ มี.ค. ถึง ๒๙  พ.ค. ๒๕๕๘   ดังนี้     ๑.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ออกอากาศเวลา ๒๐.๒๐ - ๒๑.๐๐ น.          ๒. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย      กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.                    ๓. ทางสถานีวิทยุ จส.๑๐๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๒๑.๔๐ – ๒๒.๐๐ น.

     ********************************

     เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๘  เวลา ๐๙.๓๐  น.  พ.อ.อนุสรณ์  นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพร้อมนำวิทยากรลงพื้นที่โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เวทีที่ ๑๕   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมจำนวน  ๑๐๐ คน

*******************************

       เมื่อ  ๑๙  เม.ย. ๕๘  กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดโอกาสกลุ่มภาคประชาสังคม ได้แก่กลุ่มเครือข่ายชุมชนตลาดเก่า และกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา  เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หลักคิดที่สำคัญ คือ     ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน   

 ******************************* 

      เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๕๘   พล.ท.ปราการ ชลยุทธ     แม่ทัพภาค ๔ ได้เป็นประธานในที่ประชุมกองกำลัง ๓ ฝ่าย  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของ จ.สงขลา จำนวนกว่า ๓๐๐ นาย  ที่ห้องประชุม พระนราภิบาลชั้น ๕ ศาลากลาง จ.นราธิวาส      เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงไตรมาสที่ ๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในภาพรวม ด้วยการใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร จนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีสถิติลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

  ******************************* 

        เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐  กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี    จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาสัมพันธ์มวลชนปกป้องสถาบันหลักของชาติและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี   ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย และ ละครเวทีเสริมสร้างความสามัคคีและความเสียสละของคนในชาติ โดยมี พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรีเป็นประธาน

******************************* 

                             ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5