ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

665451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
250
427
677
628134
24915
24589
665451

Your IP: 54.145.246.183
Server Time: 2015-03-30 14:01:44

Text Scroller

 ******************************* 

        “...ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้  ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน  ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน ...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓)

 *******************************

        “...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒)

*******************************

        “...บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดี  เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี   ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี   ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น ..” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พ.ย.๒๕๓๑  )

********************************

        นายลีกวนยู ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดี คนแรกของประเทศสิงคโปร์ เคยกล่าว วาทะ อันเป็นอมตะ ว่า "ผมปรารถนาความสงบสุขของสังคม และความมั่นคงของประเทศเหนือสิ่งอื่นใด โดยจะไม่ยึดติดกับทฤษฎีประชาธิปไตยที่ถูกหยิบยื่นให้จากนักทฤษฎีการเมืองทั้งหลาย"

     ********************************

       เมื่อ  ๑๙ มี.ค.๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ได้จัดเวที “ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสื่อ” ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เพื่อหารือแลกเปลี่ยนในสองประเด็นหลักคือ บทบาทของการปฏิรูปสื่อมวลชนท้องถิ่นในการปฏิรูปการเมืองไทยแบบใหม่ และความคาดหวังต่อรัฐบาล ภายใต้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีผู้สื่อข่าวในพื้นที่เข้าร่วม

*******************************

      เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘   นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี    เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก     โดยกำหนดเป็นวาระ แห่งชาติ พร้อมทั้งได้มีการปรับการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  เป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบการบูรณาการและการปฏิบัติทั้งปวงในพื้นที่ตามโครงการการบริหารจัดการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ 

 ******************************* 

       เมื่อ ๒๓  มี.ค.๕๘ พ.ต.หญิง ปนัดดา  ปานรักษา รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองหิน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์          ซึ่งเป็นนโยบายด้านการปฏิบัติการข่าวสารประจำปี ๒๕๕๘  ผลการดำเนินการได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

 ******************************* 

       เมื่อ ๒๓  มี.ค.๕๘  พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ และโฆษก กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ ติดตามจับกุม นายอับดุลเลาะ สาแม บุคคลตามหมายจับ ป.วิอาญา ที่ใช้สถาบันศึกษาปอเนาะ นัฮฎอตุลอุลูมิดีนียะฮ์ เป็นแหล่งหลบซ่อนตัว สามารถตรวจยึดอาวุธปืนสงคราม เครื่องกระสุน อุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดและอื่นๆ รวม ๙๕ รายการ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๘ การเข้าตรวจค้นปอเนาะ  ให้เกียรติเจ้าของสถานที่ และไม่ได้กล่าวหา พูดจาไม่สุภาพ   ย้ำจนท. ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

******************************* 

       เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๘  พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร)    นำทีมวิทยากรลงพื้นที่เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย   ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ เทศบาล ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

                    *******************************                       

                                                           ปส.สนย.กอ.รมน......(อรวรรณ เสียงสอาด)

renat running text 2.5