ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

741299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
480
2240
700768
523
31986
741299

Your IP: 54.81.33.114
Server Time: 2015-07-02 02:12:43

Text Scroller

 ***************************** 

       “...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...”(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒)

 ******************************

       “...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น               ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ )

******************************

      “...สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน   สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต    มิตรภาพ   มีความร่มเย็นเป็นสุข    น่าอยู่...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ       ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘)

    ******************************

        เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๘    พ.อ.เสมา  มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย(ฝ่ายทหาร)เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมจัดตั้งกองหนุนเพื่อความมั่นคง   ของชาติ (กนช.) ประจำปี ๒๕๕๘   ณ  โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย

    ********************************

      เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๘   กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี  โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์  รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำทีมวิทยากรลงพื้นที่เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทยภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่ จ.ราชบุรี  ณ      วัดป่าไก่ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   ผู้เข้าร่วมได้แก่ ประชาชน  ต.ป่าไก่  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

*******************************

      เมื่อ  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  พล.ต.เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร รอง ผอ.รมน.จ.เลย เป็นประธานเปิดโครงการฝืนป่าอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บ.หนองผือ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและประชาชนเข้าร่วม

  ******************************* 

      เมื่อ ๒๓  มิ.ย.๕๘   พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ,ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดชัยภูมิที่เกี่ยวข้อง,และประชาชนได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า  จังหวัดชัยภูมิ   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘   โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิและ พ.อ.ยงยุทธ  สอนไม้ รอง ผบ.กกล.รส.จ.ชัยภูมิเป็น(ประธาน)    ณ ห้องประชุมชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

   ******************************* 

      เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย/ผอ.รมน.จังหวัดเลย  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด(คปป.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมภูเรือชั้น ๕  ศาลากลาง จ.เลย   ผู้เข้าร่วมประชุม      ประกอบด้วย                  พล.ต.เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร รองผอ.รมน.จ.เลย(ฝ่ายทหาร),พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง  รอง ผบ.จทบ.ล.ย.,นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ จ.เลย, ผอ.ทสจ.เลย, ผอ.สำนักการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖(อุดรธานี), ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘(ขอนแก่น)และปฏิรูปที่ดิน จ.เลย

 ******************************* 

      เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘  พล.ต.รณณรงค์  โคตรดำรง   รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัดพะเยา      โดยมี     นายนิมิต วันไชยธนวงศ์        รอง ผอ.รมน.จังหวัด พะเยา(พลเรือน) เป็นผู้แทน ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา  ให้การต้อนรับ และ พ.อ.วิทยา ชัยสมพร      รอง ผอ.รมน.จังหวัดจังหวัดพะเยา(ฝ่ายทหาร)ได้บรรยายสรุปงานด้านการป้องก้น และแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ ให้กับคณะฯ 

  ******************************* 

      เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๕๘  นาย วิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผวจ.เลย/ผอ.รมน.เลย , พล.ต. เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร     รอง ผอ.รมน.จ.เลย , จนท.ปทส. จนท.ตชด.๒๔๖ , จนท.ฝ่ายปกครอง ,จนท.ตำรวจ , จนท.กอ.รมน.จ.เลย, จนท.ทหาร, จนท.ทพ.๒๑  ตรวจยึดภารกิจทวงคืนผืนป่าพื้นที่เป่าหมาย จำนวน ๘ แปลง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้ว-ดงปากชม ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เนื้อที่ประมาณ ๔๘๐ไร่  รายละเอียดคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

 ******************************* 

           ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5