ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

808454
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
1119
4428
767064
2421
33697
808454

Your IP: 54.227.83.19
Server Time: 2015-09-03 01:54:43

Text Scroller

 ***************************** 

     “...งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ   มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ  ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น  ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ ๑๐ ก.ค.๒๕๓๖)

  ******************************

     “...การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น  ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น  ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก   เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิด      ความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง  โต้เถียง  เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน...” (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันพฤหัสบดี ๑๗ ธ.ค.๒๕๔๑)

******************************

   “...บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓)

    ******************************

    เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย ภายใต้โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สำหรับประชาชน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ที่ ศาลาอเนกประสงค์ อบต. ห้วยยางโทน  

    ********************************

     เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการเปิดเวทีความคิด เดินหน้าประเทศไทย “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน” บริเวณห้องประชุม URU HOME มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน

*******************************

      เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๕๘   ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ปลูกป่าต้นน้ำ สายใยรัก” เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   รวมถึงเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี  ของประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติศาสนา พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้า มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า  ๕๐๐ คน

      ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายศรีศักดิ์ แจ่มขำ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีความคิดฯ มีนักศึกษา และคณะครู อาจารย์ จำนวน ๑๐๐ คน 

    ******************************* 

     เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๕๘   กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ณ ห้องประชุมร้านต้นอ้อลาบเป็ด ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  โดย พ.ต.ทรงพล คำภู รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน/หน.ชุดครูฝึก พร้อมชุดครูฝึกของ กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ  เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากแกนนำกลุ่มการเมืองในพื้นที่ โดยมีกลุ่มแกนนำทางการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างความเข้มแข็งในปฏิรูปสังคม จำนวน ๕๐ คน

  ******************************** 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5