ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

895934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
347
945
2169
855877
347
31232
895934

Your IP: 173.245.54.135
Server Time: 2015-12-01 12:35:46

Text Scroller

 ***************************** 

      “ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

*****************************

    “ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย  ทั้งนี้เพราะคนไทย   ทราบตระหนักว่า   หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานในการประชุมใหญ่  สามัคคีสมาคม  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 

*****************************

   “คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือในทุกเมื่อ  ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคง ความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙

*****************************

    เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.คมศร เกตุทิพย์  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พื้นที่ที่ถูกบุกรุก เขตป่าสงวนแห่งชาติและทำโรงงานขุดตักดินทรายไปใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา ๑๒ บริเวณบ้านแหลม หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมตะลุมพุก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    โดยมี พ.ต.ท.ทวี มงคล  หน.กปค.กอ.รมน. ผู้แทน พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี ให้การต้อนรับ

*****************************

     เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทน.๒ พร้อมคณะ มทบ.๒๘, กอ.รมน.จ.เลย, กกล.สุรศักดิ์มนตรี, กรม ทพ.๒๑, อำเภอด่านซ้าย, นายก อบต.กกสะทอน, ผญบ.ตูบค้อ ร่วมกันสำรวจ ตรวจพื้นที่ บ้านตูบค้อ อ.ด่านซ้าย จ.เลย บริเวณป่าอุทยานภูหินร่องกล้า ๓,๐๐๐ ไร่  ป่าภูขี้เถ้า, ป่าภูลมโล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับ ผรท.กลุ่มที่ ๕ บ้านตูบค้อ

*****************************

    เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ชุดผนึกกำลังทวงคืนผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับจนท.สบอ.๑๑(พิษณุโลก) ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำหนาว หัวหน้าส่วนราชการ ธกส.อำเภอน้ำหนาว จนท.ทหาร กกล.รส.พล.ม.๑ ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.น้ำหนาว และฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่๕(หลักด่าน) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยแปก ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

*****************************

   เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.คมศร เกตุทิพย์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น บริเวณ หมู่ที่ ๑  ต.ลำพูน  อ.บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และ พ.อ.สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ

*****************************

   เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ตามแผน “ยุทธการเพชรบูรณ์ยั่งยืน ทวงคืนผืนป่า” ตรวจยึดจับกุมกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินป่าคลองตีบ ปลูกยางพาราเต็มพื้นที่บริเวณ บ.วังเจริญรัตน์  ม.๘ ต.บ่อไทย  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ สามารถตรวจยึดพื้นสวนยางพารา จำนวน  ๓ แปลง ขนาดเนื้อที่รวม ๗๘๐-๒-๖๐ ไร่  คิดค่าเสียของรัฐเป็นเงิน ๕๓,๒๗๔,๘๕๐.๒๘ บาท ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

*****************************

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5