ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวล่าสุด
  • อ่านมากที่สุด

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

961201
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
346
1515
10357
911104
9542
30959
961201

Your IP: 108.162.219.48
Server Time: 2016-02-06 07:01:02

Text Scroller

 ***************************** 

     “ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”...(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓)

 *****************************

 “การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด    นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”....(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ๑๘ ก.ย. ๒๕๐๔)

 *****************************

  คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภ อย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข” พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

*****************************

   เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๘  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมชุดเฉพาะกิจหน่วยป้องกันป่าไม้ สน.๒ อ.เมืองเชียงราย จนท.ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อ.พานและผู้นำหมู่บ้าน หมู่ ๖ จับกุมแหล่งผลิตไม้แปรรูปบ้านท่าฮ่อ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๖  ต.ห้วยทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ทำการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตและจับกุมไม้ที่แปรรูป ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต  

*****************************

    เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๕๘ พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ฝ่ายทหาร)   เป็นประธานการประชุม    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหลวง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยหัวหน้าป้องกันรักษาป่าเลยที่ ๔, ๗, ๘, ๑๑ และ ๕ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ชั้น ๒ 

 *****************************

     เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครนายก(ฝ่ายทหาร)   สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยป่าไม้ สนธิกำลังกองร้อยรักษาความสงบ ออกตรวจหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบทำไม้ ไม่ได้รับอนุญาต  บริเวณป่าเขาฝารมี  ม.๑๖ ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  พบไม้พะยูง จำนวนสามท่อนความยาว ๓เมตร  จึงตรวจยึดทั้งหมด เพื่อนำของกลางมาตรวจสอบและขยายผล เพื่อสวบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                                 *****************************

       เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘ พ.อ.สุรพัศ ศรีวิไชย รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร)  เป็นประธานรับฟังการบรรยายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ๒ เชียงราย    ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท   โดยรับฟังการบรรยายจาก นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย  ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย  จ.เชียงราย

*****************************

      เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘  พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และหน่วยพิทักษ์ป่าวังครก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ วัดป่าวังครก ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

*****************************

     เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๘  รอง ผอ.รมน. จังหวัดนครนายก(ฝ่ายทหาร)    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายกและปลูกป่าเสริมเพิ่ม จำนวน ๓๐๐ ต้นโดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ต้นไม้ที่ปลูก ไม้ยางนา ต้นตะเคียน เป็นต้น

 *****************************

     เมื่อ ๒ ม.ค.๕๙  คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลำปาง ๓๐(แม่โป่ง) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้เก็ดแดงแปรรูป จำนวน ๑๔ แผ่น/เหลี่ยม   รวมปริมาตร ๐.๘๒ ลบ.ม.  ที่บริเวณป่าห้วยแม่วิดท้องที่บ้านอ้อนหัวทุ่ง  ม.๖  ต.บ้านอ้อน  อ.งาว  จ.ลำปาง   ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท(เตรียมการ) และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง    

  *****************************

     เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘   พลโท บัญชา ทองวิลัย  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและความคิดเห็นในการปรับปรุงการดำเนินการในห้วงต่อไป

 *****************************

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5