ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ และช่วยส่งเสริมการทำงานของส่วนราชการอื่น เป็นองค์กรกลางในการบูรณาการอำนวยการเกี่ยวกับพันธกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาวะไม่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับงานที่เกินขีดความสามารถของส่วนราชการปกติ

 

 ๑. ภารกิจ

 

    วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

๒. อำนาจหน้าที่

 

    ๒.๑ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

    ๒.๒ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผน แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

 

    ๒.๓ อำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๒ ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

 

    ๒.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

    ๒.๕ ดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

ผู้บังคับบัญชา สนย.กอ.รมน.

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

Login

จำนวนบุคคลออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

775368
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
1445
1556
729163
3032
31560
775368

Your IP: 54.90.131.155
Server Time: 2015-08-03 01:18:25

Text Scroller

 ***************************** 

     “...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป...”(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธ.ค.๒๕๒๙)

 

 ******************************

   “...คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป ...”(พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธ.ค. ๒๕๒๑)

******************************

    “...ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่ หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน...”(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิ.ย.๒๕๑๔)

    ******************************

        เมื่อ  ๒๑ ก.ค. ๕๘   นายทวีป บุญวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงาน “เวทีความคิดเดินหน้าประเทศไทย” ณ ห้องประชุม ร.ร.สวายวิทนาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียน,รองนายกฯ,ประธานสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี เป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย จำนวน ๑๖๙ คน

    ********************************

     เมื่อ  ๒๓  ก.ค. ๕๘   นาย เบญจพล เปรมปรีดา รองผวจ./รองผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ เป็นประธานฯ การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคทช.จ.นครสวรรค์  โดยมีหน่วยงานกอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ในฐานะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสรรค์

*******************************

       เมื่อ  ๒๔ ก.ค.๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี นำโดย พ.อ.รังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และ หัวหน้าหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา หมู่ ๗ ต.มวกเหล็ก  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  พบพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง-ป่ามวกเหล็ก แปลง ๑ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๔๔-๐-๐๒ ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๗๐ หลัง  จนท.ฯ พบนายจรัสพงษ์ ขาวผ่อง รับเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ จนท.ฯ ได้แจ้งความที่ สภ.มวกเหล็ก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

  ******************************* 

      เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๘  พ.อ.เลอพงษ์ ศิริวัฒน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว(ฝ่ายทหาร.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์  ครั้งที่ ๔  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

    ******************************* 

      เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๕๘  กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้โครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ณ หอประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรตามแนวชายแดน  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดย พ.อ.เกษม ทองเนียม ที่ปรึกษากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีความคิดฯ โดยมี สมาชิกกลุ่มอาชีพ อสม.ในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน 

  ******************************* 

         เมื่อ  ๒๕  ก.ค. ๕๘  นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อจ./ ผอ.รมน.จ.อำนาจเจริญ นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.เกษมฯ คณะอาจารย์จากม.มหิดล และ ม.ลาดกระบัง เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา ผู้นำชุมชน ราษฎรบ้านเหล่าพรวน ต.เหล่าพรวน บ้านคำไหล ต.โนนงาม และเจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้งร่วมเสวนาอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอำนาจเจริญ ในเขตวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ณ วัดถ้ำแสงแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเดินป่าศึกษาธรรมชาติและดูแหล่งต้นกำเนิดต้นน้ำลำธาร

  ******************************* 

                ปส.สนย.กอ.รมน.(อรวรรณ เสียงสอาด) 

renat running text 2.5