กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 ก.พ. 63 พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา(ท.)ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา,ร.ท.วินัย ขุนเจริญ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาและ ร.ต.สุพัฒน์ พัฒนะโพธิ์ จนท.ธุรการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมาร่วมกับ กอ.รมน.ภาค...
X