กอ.รมน. จังหวัดพะเยา จัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 7 มี.ค. 63

เมื่อ 7 มี.ค.63, 0900 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ท.) เป็นประธานจัดการฝึกอบรมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม ปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.สันต้นตุ้ม ม.3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อขยายผลความรู้โดยปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ ที่ผ่านการอบรมดูงานมาแล้ว​โดยการให้ความรู้​การแปรรูปผลิตภัณฑ์​ผักเชียง​ดาเป็นชา...

กอ.รมน. ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จัดนิทรรศการวันไทยอาสาป้องกันชาติ ณ บริเวณสกายวอล์ค ด้านหน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 1 – 4 มี.ค. 63

กอ.รมน. ร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ จัดนิทรรศการวันไทยอาสาป้องกันชาติ และร่วมรณรงค์การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสกายวอล์ค ด้านหน้าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.63 เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มี.ค. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของวัน ทสปช. และเกิดความรักความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ...

กิจกรรมรวมพลังมวลชน กอ.รมน. เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

กอ.รมน. ร่วมกับ มวลชน กอ.รมน. จัดกิจกรรมรวมพลัง เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ 7 ก.พ.63

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีTCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์                                      ...

โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 เวลา 0930 พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ.รมน.อ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.อบรมพัฒนาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม กศน. วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง  

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.

รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน. ผู้วิจัย พลโท ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย และคณะ เจ้าของงานวิจัย สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวัง ของ กอ.รมน. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1,290 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน จำนวน 11 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง...

กิจกรรมรวมพลังมวลชนเครือข่าย กอ.รมน. เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ทภ.1/พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 23 ต.ค.62

พล.ท.ปัณณทัต  กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. นำมวลชน กอ.รมน. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 23 ต.ค.62  

กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 18 ต.ค.62, 0900 ชพส.4105 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ อ.ละอุ่น ทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัดช่องลม เก็บกวาดขยะบริเวณลานวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ วัดช่องลม ม.2...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง​ เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1...

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย พคบ.รุ่นที่ 11
X