การฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

เมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 61 กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย โดย พ.อ.พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ทำการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) บ.กกน้อย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 1.โดยมี จนท.กกต.จังหวัดเชียงราย บรรยายและให้ผู้เข้ารับการอบรม 2.เมื่อ เวลา 1100 น ได้เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาและพัฒนาตนเอง...

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11

กอ.รมน. โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 83 คน ระยะเวลาในการอบรมเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.massisoc.isoc.go.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน...

พิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 0930 กอ.รมน.ภาค 3 ได้จัดพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561  ประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิก ทสปช. ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีสวนสนามแสดงพลังของสมาชิก ทสปช....

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีTCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์                                      ...

โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล จ.นครราชสีมา

โคราชขยายผลความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนเพื่อการประยุกต์ใช้งาน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล (โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง)” ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนตะหนิน 18 หมู่5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก ต.ทุ่งสว่าง ต.นางรำ, ต.โนนเพ็ด และ...

สุรินทร์ ปลูกข้าวนาถุง แห่งที่ ๓ ตามโครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

สุรินทร์ ปลูกข้าวนาถุง แห่งที่ ๓ ตามโครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นาย ทองยอด เสาะรร เกษตรกรปลูกข้าวนาถุง , นาย กุศล...

โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล จ.นครราชสีมา

การอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ ต.โตนด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย กศน.อำเภอโนนสูง, พัฒนาชุมชนอำเภอ, เกษตรอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, กศน.ตำบล และ คณะวิทยากรข้าราชการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมการอบรม "โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล (โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง)" ณ...

กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง​ เปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุงที่ 1...

โครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.นครปฐม

นครปฐม นำความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ชุมชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ วันที่ 2 ก.พ.61 เวลา 09.45 น. พล.ต.ชินโชติ บุณยไพศาลเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสัญจร ตามโครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล โดยมี นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์...
X