ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/140/T_0023.PDF

ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0028.PDF
X