ราชกิจจานุเบกษา

ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF
X