กอ.รมน.อำนาจเจริญ ฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายสมร ไชโยธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสาธารณสุขอำเภอพนา ได้มาให้ความรู้งานด้านสาธารณสุขกับกระบวนการจัดการความรู้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข กับผู้เข้ารับการอบรมการฝึกอบรมทบทวนบ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตัวเอง ณ บ้านโนนสูงโคกกลาง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
X