หน้าแรก ข่าว กอ.รมน. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม

เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก และคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด พิษณุโลก และคณะ ตรวจเยี่ยมและชี้แนะแนวทางการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีสถานภาพเป็นหมู่บ้านสีแดง (ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพียง 4 หมู่บ้าน) เพื่อแก้ไขจัดการปัญหาให้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านสีขาวตามนโยบายของนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดเป้าหมายให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 275 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน...

การจัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย

กอ.รมน. ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดอบรมให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ดังนี้ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ พ.ท.มานิตย์ จันทร์มีศรี หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดโครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 64 ...

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก เปิดการฝึกอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง

พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลมะขามสูง ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ มีการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ​...

โครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

กอ.รมน.ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางให้ชุมชนขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างยั่งยืน ในหลายพื้นที่ดังนี้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2111 ดำเนินการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการศูนย์ดำรงธรรมตำบลกุดบง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13 ม.ค....

ช่วยเหลือ-แก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกันภัยอันตรายให้กับประชาชน

กอ.รมน. ลงพื้นที่พัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชนโดยให้ความช่วยเหลือ-แก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกันภัยอันตรายในชุมชน รายละเอียดดังนี้ พื้นที่ภาคกลาง เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๒๐๙ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน เพื่อสืบสภาพข้อมูลหมู่บ้าน และสอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ บริเวณร้านขายของในชุมชน และรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้องทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ณ บ้านฝั่งท่า...

ค่ายเยาวชนทางสายใหม่

กอ.รมน. จัดให้มีการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนทางสายใหม่” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องยาเสพติด เช่นสถานการณ์ด้านยาเสพติด, โทษและพิษภัยของยาเสพติด, กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และหน้าที่ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ในหลายพื้นที่ดังนี้ เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ชุดวิทยาการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ๔๑๐๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘...

ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน เสริมสร้างศักยภาพผู้นำฯ โดยมีผู้นำ, กลุ่มพลังมวลชน และราษฎร เข้าร่วมกิจกรรมฯ

  - ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน กอ.รมน.ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ โดยมี ชพส.ฯ, ผู้นำ, กลุ่มพลังมวลชนราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย 1. การสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. การดำเนินการตาม 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. การสร้างความรักความสามัคคี ของราษฎรในหมู่บ้าน 4. การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคี ของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้ ชพส.สามารถจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้าฯ ปี 64 5....

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กอ.รมน.ดำเนินการเสริมสร้างเยาวชน SMART HERO

- เมื่อ 30 ธ.ค. 63 ชุด ชพส.4109 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ห้วงวันที่ 27 - 31 ธ.ค.63 ณ มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ม.1...

กอ.รมน.รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อ 3 ม.ค.64, กอ.รมน.จังหวัดสงขลา สน. ตรวจการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน “โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64)     ในพื้นที่ จ.สงขลา ซึ่งมีประชาชนร่วมใช้บริการ และให้ความร่วมมืออย่างดี ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษา พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ...

ศปป.2 กอ.รมน. โดยชุด ชพส.3109 ทำการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2/64

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น. กอ.รมน. โดยชุด ชพส.3109 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2/64 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน...
X