หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ

งานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ

ประชุม กลุ่มงานข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 3 / 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 ก.พ. 62  เวลา  09.30  น.   ศปป.3 กอ.รมน.  ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องกลุ่มงานข่าว  เข้าร่วมประชุม กลุ่มงานข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่  3 / 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)  สวนรื่นฤดี  กอ.รมน. ...

ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่  13 มิ.ย.62  ศปป.3 กอ.รมน.   ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (จว.น.ศ.)  โดยมี พล.ต.เพชรงค์   สิทธิด่าง  รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธี ...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 11-15 ก.พ.62  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม  ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 1  (จว.ส.ก., จว.ป.จ. และ จว.น.ย.)   โดยมี  พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์   ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.   เป็นประธานในพิธี ...

โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันอังคารที่  4 ก.พ. 62   ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว. ส.ส.)  เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม...

ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ...

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 – 7 ก.พ. 62 ศปป.3 กอ.รมน. ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว.นครปฐม) มี พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม...

กอ.รมน. สร้างเครือข่ายตระหนักรู้การก่อการร้าย ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

ในวันที่ 24 พ.ย. 62 พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมทั้งการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไข การสร้างกระบวนการรับรู้ การแจ้งเตือนข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในภาพรวม กอ.รมน. โดยสำนักการข่าว กอ.รมน. ได้ดำเนินงานด้วยการบูรณาการข่าวด้านความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวเพื่อการแจ้งเตือนข่าวสารที่ประกอบกัน ทั้งจากภาครัฐและ ภาคประชาชน...

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ  กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อรับทราบภารกิจ อำนาจหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานของ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ กระชับความร่วมมือระหว่าง ศปป.3...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  ส.ค.62   ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดการประชุมการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่  4/2562  เพื่อรับทราบสถานการณ์  ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติ และประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ   ณ  ห้องประชุม   ศปป.3 กอ.รมน. (ชั้น 3)   อาคาร  ศปก.ทบ. (เดิม)   สวนรื่นฤดี   กรุงเทพฯ  โดยมี  ...
X