ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย  ในพื้นที่  กอ.รมน.ภาค 4

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 ศปป.3 กอ.รมน. ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย  ในพื้นที่  กอ.รมน.ภาค 4   (จว.ส.ข.)  โดยมี พล.ต.เพชรงค์   สิทธิด่าง  รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  เป็นประธานในพิธี ...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.สถิตย์  บุญเมือง  ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบประวัติ  ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.สถิตย์  บุญเมือง  ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบประวัติ  ความถูกต้อง และคุณสมบัติเรือประมงและเจ้าของเรือ ครั้งที่ 6/62  ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม  กรมเจ้าท่า  โดยมี รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานฯ

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. พร้อมคณะเดินทาง เพื่อประสานความร่วมมือและรับทราบการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย, อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 0930   น.   พล.ท.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. พร้อมคณะเดินทาง เพื่อประสานความร่วมมือและรับทราบการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย, อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นาย กิตติพงศ์  กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)...

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะเดินทางเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์   ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะเดินทางเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน. จว.ข.ก. โดยมี  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์...

ประชุม กลุ่มงานข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 3 / 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 ก.พ. 62  เวลา  09.30  น.   ศปป.3 กอ.รมน.  ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องกลุ่มงานข่าว  เข้าร่วมประชุม กลุ่มงานข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่  3 / 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)  สวนรื่นฤดี  กอ.รมน. ...

ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับ  กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อรับทราบภารกิจ อำนาจหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานของ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ กระชับความร่วมมือระหว่าง ศปป.3...

ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 11-15 ก.พ.62  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้จัดข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม  ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 1  (จว.ส.ก., จว.ป.จ. และ จว.น.ย.)   โดยมี  พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์   ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.   เป็นประธานในพิธี ...

ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 62   พล.ท.อรรถพร   เป้าประจักษ์  ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.  พร้อมคณะ  จำนวน  8  นาย  ตรวจเยี่ยม / ประสานการปฏิบัติกับการท่าอากาศยานดอนเมือง  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ...

ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 – 7 ก.พ. 62 ศปป.3 กอ.รมน. ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว.นครปฐม) มี พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม...
X