โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันอังคารที่  4 ก.พ. 62   ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 (จว. ส.ส.)  เพื่อให้ผู้นำชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม...
X