หน้าแรก งานเสริมสร้างความมั่นคง งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

งานเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 เพื่อให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ในการรณรงค์หาพระสงฆ์ และเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ร่วมอุปสมบท เพื่อจำพรรษาวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน...

ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เดินหน้าติดตามงานในพื้นที่ จชต. พร้อมให้กำลังใจลูกน้องอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันทึ่ 31 ธ.ค. 61เวลา 12.20 น. พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพล การเปิดแผนยุทธการ และฟังบรรยายสรุปติดตามสถานการณ์ โดยมี พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4,...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของอุปกรณ์แก่หน่วยกำลังในพื้นที่ จชต. ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

22 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ที่ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19...

ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้กลไกของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับปฏิบัติ...

กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดวิทยากรบรรยายจากวิทยากรขุนด่าน บรรยายเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชา การเทิดทูนและหวงแหนสถาบันหลัก จิตอาสา และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตให้มีความทันสมัย ที่รู้เท่าทัน และมีความพอเพียง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างมีเหตุผลและพอประมาณ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ทำการเกษตร เมล็ดพันธ์ุ ถุงผ้าลดโลกร้อน และได้เข้าเยี่ยมชม ภายในฐานเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบเตย พิพิธภัณฑ์เภานุ่นนาม ซึ่งภายในได้จัดโชว์...

กองทัพบก ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดนราธิวาส สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิกุลทอง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน...

กอ.รมน. ร่วมกับ กสทช. เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงทะเบียน ซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

(วันที่ 29 ก.ย. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน...
X