กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

กอ.รมน. จังหวัด​สงขลา เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดวิทยากรบรรยายจากวิทยากรขุนด่าน บรรยายเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชา การเทิดทูนและหวงแหนสถาบันหลัก จิตอาสา และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนการใช้ชีวิตให้มีความทันสมัย ที่รู้เท่าทัน และมีความพอเพียง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างมีเหตุผลและพอประมาณ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ทำการเกษตร เมล็ดพันธ์ุ ถุงผ้าลดโลกร้อน และได้เข้าเยี่ยมชม ภายในฐานเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบเตย พิพิธภัณฑ์เภานุ่นนาม ซึ่งภายในได้จัดโชว์...

ผู้อำนวยการสำนักงาน UN WOMEN ส่วนภูมิภาคฯ เข้าเยี่ยมพบปะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมบทบาท และความเข้มแข็งของสตรีในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลัง ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Entity and the Empowerment...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมแพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการร่วมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เรื่อง ทิศทางและการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน...

กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำประชาชนไหว้พระสวดมนต์ สร้างความเข้มเข็งชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่ลานปฏิบัติธรรม เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วรวีร์ จันทร์เรือง หัวหน้าแผนกความมั่นคงทางสังคม ศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญบุญไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลามาบรรยายธรรมในครั้งนี้...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำของขวัญ กว่า 200 ชิ้น ขึ้น เฮลิคอปเตอร์ บินลัดฟ้า ส่งมอบความสุขแก่เด็กชายแดนใต้ สร้างสุข และรอยยิ้ม ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พันโท พีรวัจน์ จันทร์แก้ว หัวหน้าแผนกมวลชน สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำของขวัญ ประกอบด้วย ตุ๊กตา และจักรยาน กว่า...

กอ.รมน. ร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหาแนวทางความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต.

วันนี้ (8 ธ.ค. 62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อกำหนดกรอบมาตรการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามผลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกับศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจหน่วยกรมทหารพรานที่ 43  เกี่ยวกับขั้นตอนการซักถามผู้ต้องสงสัย...

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรม ติดริบบิ้นขาว เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัฒนา กรมขันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมติดริบบิ้นขาว...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา จ.ยะลา

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางธนารัตน์ ไชยปัญญา อายุ 50 ปี ราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงถล่มป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ วัดป่าไร่พัฒนาราม ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี...
X