รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีTCAS รูปแบบที่ 2 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์                                      ...

รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑๐ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือก
X