โครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ (18 มกราคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ บ้านเลขที่ 76 บ้านตีนเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4210 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ...

โครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 17 ม.ค. 64 เวลา 0800 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3203 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 1  ณ บ้านเจียจันทร์ หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน...

กอ.รมน.พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 15 ม.ค. 64, ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2115, ชปกร.205, รพ.สต.หนองเดิ่น และ สภ.บุ่งคล้า จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 5, ฝึกอบรมการพัฒนาเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด...

เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก และคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด พิษณุโลก และคณะ ตรวจเยี่ยมและชี้แนะแนวทางการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีสถานภาพเป็นหมู่บ้านสีแดง (ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพียง 4 หมู่บ้าน) เพื่อแก้ไขจัดการปัญหาให้เปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านสีขาวตามนโยบายของนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดเป้าหมายให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 275 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน...

กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์จากเตาชีวมวล

-เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ  รอง ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ (ฝ่ายทหาร) เดินทางเข้าชม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านแม่ลานเหนือ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จว.แพร่ เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ จากเตาชีวมวล โดยมีนายสุริยา ขันแก้ว ปราชญ์เพื่อความมั่นคงให้การตอนรับ ซึ่งได้รับเตาชีวมวล จาก...

พิธีเปิด “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

กอ.รมน.ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความมั่นคงในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีหน่วยงาน ดังนี้ -เมื่อวันที่ 13-14 มค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ พ.อ.จักรี พรหมแก้ว หน.กลุ่มงาน บค.กอ.รมน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ณ ศาลาตระกูลตุ้งแก้ว วัดควนเจดีย์ ม.7...

การดำเนินการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

กอ.รมน.ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ การให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน ดังนี้ -เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 เวลา 13.30 – 16.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดชุดบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ออกรณรงค์ มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ต.สะเดา อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค....
X