กอ.รมน.นครราชสีมา ติดตามโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต

กอ.รมน.นครราชสีมา ประชุมหน่วยงานติดตามโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต. อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้โครงการดังกล่าว...

จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมแนวทางดำเนินการโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ้ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมแนวทางดำเนินการโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝ้ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. นาย ทองสุข ณพล ผู้อำนวยการปราบปรามทุจริต 1 รักษาราชการแทน ผอ. ป.ป.ท.เขต 4 พร้อมด้วย พล.ต. ศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ,...

กอ.รมน.เลย จัดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์ เพื่อความมั่นคงระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. พ.อ. สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ได้จัดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์ เพื่อความมั่นคงระดับอำเภอ สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล ณ อบต.นาดินดำ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 80 คน #สำนักงานโฆษก กอ.รมน. ...

กอ.รมน.กทม. พบปะกับผู้นำชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.30-17.00 น.พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม. ได้พบปะกับผู้นำชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างตามโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดองโดยมี พ.อ.พีระพงศ์ ไชยศรี หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ รมน กทม.ได้ให้ความรู้ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจารย์ยุพล สมปาง วิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้านและนายรามัญ สาระพันธุ์วิทยากรจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง ใด้ไห้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประธานชุมชนเลขานุการชุมชนและวินจักรยานยนต์รับจ้างเข้าร่วมโครงการ 120 คน...

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

กอ.รมน.นนทบุรี เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สนับสนุนคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 พ.อ. วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ โดยมี นาย...

บุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าไบโอแมส

กอ.รมน.บุรีรัมย์ จัดคณะเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เมื่อ 26 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. พ.อ. จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำชุดปฏิบัติการบูรณาการ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้ประกอบการ โรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม พลังงาน) เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด...

กอ.รมน.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาด

กอ.รมน.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาด เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 พล.ต. ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการ กับ อำเภอท่าชนะ , เจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี , มณฑลทหารบกที่ 45 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 ร่วมประชุมและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำชายหาด บริเวณพื้นที่ หมู่ที่...

พลังแสงอาทิตย์และการรีไซเคิลขยะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน อ.เขว้า ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ และแนะนำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลลุ่มลำชี กำนัน,ผู้ใหญบ้านและราษฎรกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้ง 2 หมู่บ้าน มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ซึ่งในระหว่างการบรรยาย กลุ่มราษฎรได้ให้ความสนใจ พร้อมทั้งซักถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว #สำนักงานโฆษก กอ.รมน.

จังหวัดตรัง ตรวจสอบเครื่องช่างผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางพาราในเขตพื้นที่ภาคใต้

ผอ.รมน.จังหวัดตรัง ปล่อยขบวนรถสายตรวจพิเศษ ตรวจสอบเครื่องช่างผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางพาราในเขตพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 08.00 น. นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ต.ง./ผอ.รมน.จังหวัดตรัง พร้อมกับ พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดตรัง ได้ร่วมพิธีปล่อยแถวโครงการบูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางพาราและรับซื้อปาลม์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง , สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-...
X