นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 2. ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - 2569 3. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564 4. บริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน...

กอ.รมน. ครบ 10 ปี ‘มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี’

กอ.รมน. ครบ 10 ปี 'มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี' วันนี้ ( 19 ก.พ.61 ) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได้ตราพระราชบัญญัติเมื่อ วันที่ 19...

การประชุม หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2562

วันนี้ (23 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค...

เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ

วันอังคารที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 10:00 น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ ศปป. โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคาร กอ.รมน.  

เลขาธิการ กอ.รมน. มอบรางวัลผลการประกวดนวัตกรรมภายใน กอ.รมน.

พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี และเป็นประธานในการก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ พล.ท....

การอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่

กอ.รมน. ขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชน วันที่ 5 ก.พ.61 พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดให้มีการอบรมเครือข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชนจัดให้มีมวลชนที่เป็น “เครือข่ายเฝ้าระวัง” ให้สามารถปฏิบัติงานเป็น “เครือข่ายข่าวประชาชน” การขยายและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการ โดยเฉพาะงานด้านการข่าวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการดำเนินงานให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในประเทศให้ตระหนักถึงผลกระทบจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง...

พิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561 จำนวน 71 นาย แยกเป็นข้าราชการจำนวน 62 นาย และลูกจ้างชั่วคราวที่สิ้นสุดการจ้างจำนวน 9 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์...
X