นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 2. ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - 2569 3. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564 4. บริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน...

เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ

วันอังคารที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 10:00 น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ ศปป. โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคาร กอ.รมน.  

กอ.รมน. ครบ 10 ปี ‘มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี’

กอ.รมน. ครบ 10 ปี 'มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี' วันนี้ ( 19 ก.พ.61 ) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได้ตราพระราชบัญญัติเมื่อ วันที่ 19...

การประชุม หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2562

วันนี้ (23 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค...

เลขาธิการ กอ.รมน. มอบรางวัลผลการประกวดนวัตกรรมภายใน กอ.รมน.

พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 18 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี และเป็นประธานในการก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ พล.ท....

พิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561 จำนวน 71 นาย แยกเป็นข้าราชการจำนวน 62 นาย และลูกจ้างชั่วคราวที่สิ้นสุดการจ้างจำนวน 9 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์...

สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที 11 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ โดยมี นายพุฒิพงษ์  ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่/รอง  ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่านพบเรือน)   พล.ต.กรีพล  อุทิตสาร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) และคณะ ให้การต้อนรับ...
X