นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61) ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 2. ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - 2569 3. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560 - 2564 4. บริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน...

เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ

วันอังคารที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 10:00 น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแผน โครงการและงบประมาณ ศปป. โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคาร กอ.รมน.  

การประชุม หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 7/2562

วันนี้ (23 ก.ค. 62) เวลา 09.30 น. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค...

กอ.รมน. ครบ 10 ปี ‘มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี’

กอ.รมน. ครบ 10 ปี 'มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี' วันนี้ ( 19 ก.พ.61 ) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได้ตราพระราชบัญญัติเมื่อ วันที่ 19...

สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที 11 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ โดยมี นายพุฒิพงษ์  ศิริมาตย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่/รอง  ผอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่านพบเรือน)   พล.ต.กรีพล  อุทิตสาร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) และคณะ ให้การต้อนรับ...

การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์  จเร กอ.รมน .  เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี และชลพฤกษ์ รีสอร์ท  อ.บ้านนา จ.นครนายก  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗  คน...

พิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุงลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561 จำนวน 71 นาย แยกเป็นข้าราชการจำนวน 62 นาย และลูกจ้างชั่วคราวที่สิ้นสุดการจ้างจำนวน 9 นาย ณ ห้องอเนกประสงค์...
X