โครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เมื่อ 220830-1500 พ.ค.63 พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี(ท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการมวลชนและชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในโครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขต อ.พานทอง ณ วัดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยจัดรถครัวสนาม มทบ.14 ประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน จำนวน 500...

กอ.รมน.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม

วันที่ 19 พ.ค.63  กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด จนท.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เช่น พมจ. สสจ. สัสดี  ประกันสังคม  สถิติ  ทางหลวงชนบท  วธ.นครราชสีมา ป้องกันควบคุมโรคที่ 9  และ ขนส่ง จว.นครราชสีมา ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย...

โครงการ “รับอาหารฟรีครับ”

เมื่อ 18 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ตราด(ท.) ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นางณฐิกา ปิตะนีละบุตร...

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19

กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 09.30-1300 น. ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ณ บริเวณชุมชนวัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา ร่วมกับ มทบ.21 โดยอำนวยความสะดวกการจัดระยะห่างทางสังคมของประชาชนในการรับข้าวกล่องและน้ำดื่ม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวงเพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน.

เมื่อศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 1000พล.ต. อนุชา  สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (1) เป็นผู้แทน สบค.กอ.รมน. มอบสติกเกอร์คัดกรองอุณหภูมิจำนวน 50,000 ดวง ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ให้กับ สกบ.กอ.รมน. เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองอุณหภูมิต้านภัยโรค COVID-19 ของ กอ.รมน. ณ...

กำลังพล ศปป ๕ กอ.รมน. ร่วมส่งกำลังใจ ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมส่งไปรษณียบัตรตามโครงการ ” ส่งฟรีด้วยใจ ส่งความห่วงใยสู้ภัย COVID-19...

กำลังพล ศปป ๕ กอ.รมน. ร่วมส่งกำลังใจ ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมส่งไปรษณียบัตรตามโครงการ " ส่งฟรีด้วยใจ ส่งความห่วงใยสู้ภัย COVID-19 " ของไปรษณียไทย

พล.อ. วุฒิไกร คล้ายวงษ์ (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อ 13 มี.ค. 63 พล.อ. วุฒิไกร  คล้ายวงษ์  (จเร กอ.รมน.) เป็นผู้แทน เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมกิจภารกิจและการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยหลักสูตร สวปอ.มส....

พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. มีนโยบายให้กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพล

วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. กำลังพล ศปป.5 กอ.รมน.ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อแจกจ่ายกำลังพลตามนโยบาย พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่่า (COVID 19) ทั้งนี้ กำลังพลสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยใช้เองให้กับครอบครัว และชุมชน ต่อไป ...

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 ร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.5 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการด่านพรมแดนบูเก๊ะตาให้เป็นระบบและครบวงจร ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร...
X