สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

วันที 9 ม.ค.61  พล.ต. ภูมิชาย นิลกำแหง ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง/ ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) และคณะ...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น...

การประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน 8 มกราคม 2561 ของ ศตส.กอ.รมน.

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติภัยความมั่นคงด้านต่างๆ โดยมี พล.ต.ฉลองธวัฒน์พล ติยะโคตร รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. พ.อ.ณัฐกฤษฏ์ บุญมาก หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. และ พ.อ.ประวีร์ ชินวงศ์พรหม หน.สผป.ศตส.กอ.รมน....

การประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561

กอ.รมน. เน้นทุกหน่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายประชารัฐ สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วย พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ม.ค.61) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ...

การประชุม ศบข.กอ.รมน. ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2561

วันพุธที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:30 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน./ประธาน กบข.รมน./ผอ.ศบข.กอ.รมน. เป็นประธาน การประชุม ศบข.กอ.รมน. พร้อมให้แนวนโยบายในการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยมี พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผอ.ศตส.กอ.รมน. หน.ฝลก.ศบข.กอ.รมน. เป็นรองประธาน การประชุม...

พิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รอง ผอ.รมน./ผบ.ทบ. มาเป็นประธานในพิธีอำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน/เสธ.ทบ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ ของพลเอก ประยุทธ์...

ศปป.๓ กอ.รมน. จัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันจันทร์ที่  17 ธ.ค.61  เวลา 13.30 น.  ศปป.3 กอ.รมน.  ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำหลักสูตรประกอบโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับข้าราชการของ กอ.รมน.จังหวัด (ครู ก.) และหลักสูตรประกอบโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนด้านภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ สำหรับผู้นำชุมชน ประชาชน และภาคเอกชน (ครู ข.) ณ...
X