ผู้ว่าฯ พิจิตร นำประชาชนและจิตอาสา ร่วมสร้างฝายมีชีวิต รักษาสมดุลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

77

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พ.จ./ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร เปิดโครงการสร้างฝายมีชีวิต ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการสร้างสมดุลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า คือ”ทรัพยากรน้ำ” ณ บริเวณคลองม่วง ม.6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สำหรับฝายมีชีวิตคือ ฝายยกระดับน้ำในลำธาร ห้วย หรือ ลำคลอง ที่ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิ่นร่วมกันประยุกต์และปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บกัก และจัดสรรน้ำที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่น เช่น ฝายแม้ว มาเป็นเครื่องมือในการกักเก็บน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดปรับให้สอดคล้องกับระบบนิเวศเกื้อกูลวิถีความเป็นอยู่
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.