กอ.รมน.อุทัยธานี ดำเนินโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 4

82

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี จัดทำโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 4
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พ.ท.อดุลย์ ผลพอตน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐ คน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี และ กศน.อำเภอทัพทันในการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมการเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมืองและพันธุ์เหลืองหางขาว ,การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังมีการนำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานในแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสุทัศน์ ชำนิเขตรการณ์ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานีอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.