กอ.รมน.ชุมพร ติดตามการดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินของรัฐ

72

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 เวลา 13.00 น. พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร ดำเนินการโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บท และตามนโบบายของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 62 ณ หน่วยป่าไม้ ชพ.1(ยายไทย) อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อเท็จจริง นำมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น ซึ่งจากการดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ได้ผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.