ซื้อวัสดุการเกษตร และอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพโครงการขยายผลหลักปรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

247

รายละเอียด