จังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

131

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 เวลา 09.00-16.30 น. กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 8 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย โดยมี นายบรรพต จุลพล กำนัน ต.เลยวังไสย์ เป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทย , หลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด , การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่. ,ยาเสพติด , จัดกลุ่มสัมมนาอาชีพทางเลือก และมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ,แบ่งมอบบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ สามารถขยายผล เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี แก่ชุมชนอื่น เพื่อความยั่งยืนต่อไป รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน. มีประชาชนเข้าร่วมในโครงการ จำนวน 30 คน
#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.