ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

152

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวอักษรย่อ : สดช.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of National Digital Economy and Society Commission

ตัวอักษรย่อ : ONDE

ที่อยู่  : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10230

Website : http://www.onde.go.th

E-mail : pr.onde@onde.go.th

โทรศัพท์ : 02 142-1202 (เบอร์กลาง)

02 142-2494, 02 142-2511 (กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป)

โทรสาร : 02 143 7962 (กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป)