บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน

455

รายละเอียด