จังหวัดสกลนคร จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

189

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นาย นพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.ส.น./รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครจัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานช่างเป็นที่ประจักษ์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และสาธิตการฝึกอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ มากกว่า 400 คน

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.