กอ.รมน.ชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บท หน่วยป่าไม้ ชพ.5(อุชาน)

246

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร ดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฎิบัติการตามแผนแม่บท ตามนโบบาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หน่วยป่าไม้ ชพ.5(อุชาน) อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อเท็จจริง นำมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

จากการตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.