กอ.รมน.นครพนม ร่วมกับ กศน.อำเภอนาแก จัดอบรมการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

101

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 09.00 น. พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม และ นาย วิรุฬ ชุมชูชาติ ผอ.กศน.อ.นาแก จ.นครพนม ได้จัดการฝึกอบรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลดความเลื่อมล้ำในสังคม

โดยมีนักศึกษา กศน.ฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน120 คน ณ อาคารการเปรียญ วัดธาตุศรีคูณ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.