กอ.รมน.สมุทรสงคราม ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

96

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการร่วมกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม, แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เอส ดี สควิท อยู่เลขที่ 5/1 หมู่ 4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นสถานประกอบการประเภทแปรรูปปลาหมึก มีนางสุกัญญา เริ่มสุข เป็นเจ้าของกิจการผลการตรวจ พบแรงงาน/ลูกจ้าง จำนวน 3 คน (ไทย 1, สัญชาติลาว หญิง 2) ผลการตรวจการจ้างแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำผิด
2. บริษัทสุรชัยฟู้ดอินดัสตรีจำกัด อยู่เลขที่ 12/1 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นโรงงาน ประเภทผลิตปลากระป๋อง จากการตรวจพบลูกจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวน 16 คน (ชาย 3, หญิง 13) ผลการตรวจ การจ้างแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำผิด
3. บริษัทสยามมารีนโฟเซ่นฟู๊ดส์ อยู่เลขที่ 201 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 กม.57 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งส่งออก จากการตรวจ พบลูกจ้างแรงงานคนไทย ไม่พบลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ผลการตรวจ การจ้างแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำผิด
4. บริษัทไทยนันทพันธ์จำกัด อยู่เลขที่ 112 ซ.บางจะเกร็ง ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นโรงงานแปรรูป/ผลิตน้ำปลา จากการตรวจพบแรงงานสัญชาติเมียนมาร์จำนวน 8 คน ชาย 5, หญิง 3) ผลการตรวจ การจ้างแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการกระทำผิด

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.