สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ

224

วันที่ 26 ก.พ. 62  พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. โดยมี นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก., พ.อ. ทัศน์พล  สุพีสุนทร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. (ท.) และคณะข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ