สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์

120

วันที่ 27 ก.พ. 62  พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. โดยมี นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด บ.ร., พ.อ. จะเด็ด  นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.) และคณะข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  ผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ