สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา

164

วันที่ 28 ก.พ. 62  พล.ต. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. ได้เข้าตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด น.ม. โดยมี นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม., พ.อ. ยุวัต  ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. (ท.) และคณะข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ