กอ.รมน.พัทลุง ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

291

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม กอ.รมน.จังหวัดพัทลุงบูรณาการกับหน่วยทหารในพื้นที่ นำโดย พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย และ พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจำนวน 15 นาย ร่วมกันนำกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง บริเวณลำธารแขนงคลองป่าพะยอม ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.2 เมตร พร้อมหูช้าง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในการทำการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ “ จิตอาสา” เป็นการกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ จำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยการน้อมนำ และปฏิบัติตาม โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.