รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน

4280

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑๐ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือก