กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

308

กอ.รมน.จังหวัด น.บ. วันที่ 8 เม.ย.62 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดนนทบุรี ขอรายงานจำนวนผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี ผู้สมัคร รวมทั้งสิ้น 327 คน (ชาย 151 คนและหญิง 176 คน)แบ่งเป็นประเภทกลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ชาย 22 คนหญิง 3 คน รวม 25 คน
2. กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข ชาย 8 คน หญิง 11 คน รวม 19 คน
3. กลุ่มงานการขนส่ง ชาย 4 คน หญิง 3 คน รวม 7 คน
4. กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง ชาย 75 คน หญิง 135 คน รวม 210 คน
5. กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ ชาย 11 คนหญิง 11 คน รวม 22 คน
6. กลุ่มงานโยธา ชาย 4 คน หญิง 3 คน รวม 7 คน
7. กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชาย 27 คน หญิง 10 คน รวม 37 คน