กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านนาโพธิ์

48

กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อ 131200 เม.ย.62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 หมู่ 6 ตโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยหมู่ 5 มีผู้ประสบวาตภัย จำนวน 7 หลัง หมู่ 6 จำนวน 15 หลัง รวม 22 หลังคาเรือน ในขั้นต้นได้สั่งการให้กองช่าง อบต.โพธิ์ไทร ฯ สำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น