ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้กับกำลังพล ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7

รายละเอียด