ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.

866

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ODOS)