การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

407

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์

https://itas.nacc.go.th/go/iit/0u9mi2

หรือ scan QR-code ด้านล่าง