ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11

2607

กอ.รมน. โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 11
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 83 คน ระยะเวลาในการอบรมเดือน มิถุนายน กรกฎาคม 2562
จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.massisoc.isoc.go.th
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การฝึกอบรมมวลชน (ชั้น 1)
สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา กรุงเทพฯ

หรือสมัครออนไลน์

สมัครอบรม