ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

155

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว วันนี้ 6 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้น ในเวลา 1330 พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พร้อมด้วยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะร่วมเป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์รับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน และพบปะราษฎรชุมชนเข้มแข็ง บ.เวียงคุกใต้ ม.๒ ต.เวียงคุกใต้ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติด สืบเนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดที่ผ่านมาของหมู่บ้าน มีการใช้สารเสพติดอย่างแพร่ระบาด จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยใช้หลักชุมชนดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง เกิดการยอมรับทางสังคมด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังดำเนินการกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป โดยได้รับความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากส่วนราชการในพื้นที่ จึงทำให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นลดจำนวนทั้งผู้ค้าและผู้เสพในทุกชุมชนอย่างยั่งยืน