ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กอ.รมน.

352

รายละเอียด