สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี

33

วันที่ 17 พ.ค. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.อ. สัญญาลักขณ์  ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. ( ท. ) ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี ผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ