สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา

93

วันที่ 16 พ.ค. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย., พ.อ. ชัยยา  จุ้ยเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย. ( ท. ) ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงการปฏิบัติราชการ ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดอยุธยา รวมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอยุธยา ผลการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์การตรวจราชการของ สำนักจเร กอ.รมน. ทุกประการ